Vyhodnocení investičního záměru - studie

 • posouzení pozemku k realizaci
 • výběr projektanta
 • zajištění návrhu stavby, popř. variant, předběžná cena
 • předběžná konzultace s dotčenými orgány
 • propočet a posouzení návratnosti investic
 • posouzení záměru architektem

Zajištění územního rozhodnutí

 • analýza rozsahu a podrobností projektu pro ÚR, stanovení standardů stavby
 • koordinace postupu prací pro zajištění stanovisek potřebných pro vydání ÚR
 • sledování a zadání zapracování změn, zpracování speciálních podkladů a doplňků dokumentace pro ÚR"
 • zpráva investorovi o vývoji stanovisek, upřesnění ceny, zhodnocení návratnosti, schválení dokumentace

Zajištění stavebního povolení

 • stanovení technických a materiálových standardů projektu
 • organizace postupu prací pro zajištění stanovisek potřebných pro vydání SP
 • návrhy alternativních materiálů a technologií
 • zpráva investorovi o vývoji stanovisek, dohled nad zapracováním změn, kontrola úplnosti a správnosti dokumentace

Dohled a koordinace nad dokumentací pro provedení stavby

 • detailní stanovení technických a materiálových standardů projektu
 • dohled nad zapracováním veškerých podmínek se stavebního povolení
 • dohled nad vypracováním specifikací, návrhy alternativních materiálů
 • kontrola úplnosti a správnosti dokumentace

Technický dozor investora

 • koordinace prací před zahájením stavby
 • kontrola postupu prací podle smlouvy a harmonogramu
 • organizace kontrolních dnů stavby a zpracování zápisu
 • sledovat a kontrolovat jakost a rozsah dodávek, práce prováděné na stavbě a jejich soulad se schválenou projektovou dokumentací, podmínkami smluv, právními předpisy a technickými normami
 • sledování změn v projektu vyvolané investorem nebo dodavatelem a jejich následné vyhodnocení
 • odsouhlasení předložených vzorků a technologických postupů
 • přejímky dílčích částí díla
 • dozor nad potřebnými zkouškami
 • kontrola podkladů pro fakturaci
 • vypracování soupisu vad a nedodělků, následný dozor nad jejich odstranění v daném termínu
 • koordinace při odevzdání a převzetí díla

Zajištění kolaudačního souhlasu

 • shromažďování a koordinace potřebných dokladů
 • dozor nad odstraněním vad a nedodělků ve stanovené lhůtě a kvalitě
 • vydání kolaudačního souhlasu či rozhodnutí

Předání stavby do užívání

 • organizace předání díla mezi investorem a generálním dodavatelem
 • předání protokolů o provedených zkouškách, záručních listů apod. potřebných k provozu stavby, zajištění a předání návodů na údržbu vč.dokumentace skutečného provedení
 • zprostředkování zaškolení obsluhy na jednotlivá zařízení a technologie v provozu

Naše služby

O společnosti

Společnost INVESTSERVIS, s.r.o. Hodonín působí na českém trhu od roku 1992 a poskytuje veškerý servis v oblasti finančně inženýrské činnosti.