• koordinace prací před zahájením stavby
  • kontrola postupu prací podle smlouvy a harmonogramu
  • organizace kontrolních dnů stavby a zpracování zápisu
  • sledovat a kontrolovat jakost a rozsah dodávek, práce prováděné na stavbě a jejich soulad se schválenou projektovou dokumentací, podmínkami smluv, právními předpisy a technickými normami.
  • sledování změn v projektu vyvolané investorem nebo dodavatelem a jejich následné vyhodnocení
  • odsouhlasení předložených vzorků a technologických postupů
  • přejímky dílčích částí díla
  • dozor nad potřebnými zkouškami
  • kontrola podkladů pro fakturaci
  • vypracování soupisu vad a nedodělků, následný dozor nad jejich odstranění v daném termínu
  • koordinace při odevzdání a převzetí díla

Detailní rozsah náplně technického (stavebního) dozoru.

Konkrétní obsah a rozsah autorského dozoru dohodne objednatel se zhotovitelem ve smlouvě.

Naše služby

O společnosti

Společnost INVESTSERVIS, s.r.o. Hodonín působí na českém trhu od roku 1992 a poskytuje veškerý servis v oblasti finančně inženýrské činnosti.