Plán BOZP na staveništi

Zákonnou povinnost zpracovat (nechat vypracovat) Plán BOZP na staveništi určuje zadavateli stavby (investorovi) zákon č. 309/2006 Sb.  Dle §15 odst. 2., je zadavatel stavby povinen před zahájením prací na staveništi zajistit zpracování plánu BOZP, a to v případech:

 1. 1.    U staveb povinně hlášených na Oblastní inspekci práce, tj.:

 Rozsah stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb.:

 • celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na 1 osobu

 • celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých bude pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den

2.    Jsou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo  poškození zdraví, dle přílohy č. 5 NV č. 591/2006 Sb.:

Práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.:

 • práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m

 • práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m

 • práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb

 • práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí

 • práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů

 • práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů

 • práce se zdroji ionizujícícho záření pokud se na ně nevztahuje atomový zákon

 • práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě technického vybavení

 • studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy

 • potápěčské práce

 • práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu)

Povinnost vypracovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi již v přípravné fázi projektu je  stanovena také ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, která je prováděcím předpisem ke stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb., požaduje, aby plán BOZP byl součástí této dokumentace – viz část E bod 1 písm. h) přílohy č. 1 této vyhlášky. Plán musí být zpracován tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Stavební úřad nemusí vyhovět žádosti o stavební povolení, má-li projektová dokumentace obsahovat Plán BOZP a neobsahuje ho, nebo je zpracován nedostatečně.

 Plán BOZP obsahuje

 • základní informace o akci a účastnících výstavby

 • povinnosti účastníků výstavby v oblasti zajištění BOZP

 • přehled základních opatření k zajištění BOZP

 • vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních postupů a odpovědností

 • analýzy rizik jednotlivých činností

 • způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů

 • zásady požární ochrany při realizaci

 • dopravně provozní předpisy

 • zabezpečení staveniště

 • bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání stavby

Naše služby

O společnosti

Společnost INVESTSERVIS, s.r.o. Hodonín působí na českém trhu od roku 1992 a poskytuje veškerý servis v oblasti finančně inženýrské činnosti.